Medborgarforskning i fågelövervakningens, fågelskyddets och fågelforskningens tjänst

 
Foto: M Krikorev
 
BirdLife Sverige-seminarium, fredag 13 april 2018, Bohus-Malmön.
 
Seminariet anordnades mot bakgrund av att medborgarforskning eller ”citizen science”, där stora datamängder samlas in på frivillig basis och med standardiserade metoder av kunniga och engagerade amatörer fått en allt större uppmärksamhet. På nationell nivå bidrar landets fågelskådare på flera sätt i den här verksamheten. Flertalet av oss lägger in observationer på Artportalen och många medverkar på ideell basis i olika art- och bevarandeprojekt. BirdLife Sverige och dess medlemmar har medverkat i olika ”citizen science”-verksamheter långt innan det blev ett trend- och modebegrepp.

Under senare år har fågelintresset har ökat på ett glädjande sätt, men tyvärr återspeglas det knappast i någon ökad tillströmning av medverkande i olika fågelrelaterade medborgarprojekt. Snarare är nyrekrytering en ständigt pågående utmaning. Utifrån detta hade seminariet fokus på bland annat på ”logistiken” kring projekt som bygger på medborgarforskning; hur man engagerar kompetenta personer, hur man behåller dem, feedback/återkoppling till medverkande, spridning av resultat och hur de återkopplas till ett bredare miljöarbete m.m., snarare än snäv resultatredovisning. Förhoppningsvis kan seminariet inspirera till en fortsatt diskussion om hur de regionala och lokala föreningarna kan delta i och underlätta det långsiktiga arbetet inom fågelprojekt som bygger på ideell medverkan från ett stort antal personer.
Här följer korta sammanfattningar och länkar till pdf-filer av föredragningarna
 
Artportalens roll i medborgarforskning om biologisk mångfald
Tord Snäll, ArtDatabanken, SLU
Länk till pdf-fil:
De viktigaste aspekterna av föredraget sammanfattas också på: https://methodsblog.wordpress.com/2018/05/23/medborgarnas-insamlade-data-utbredningsmodeller/
 
Svensk Fågeltaxering
Martin Green, Lunds Universitet
Länk till pdf-fil:
Svensk Fågeltaxering (SFT) är ett av de större fågelprojekten som ingår i den nationella miljöövervakningen. SFT drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet på uppdrag av Naturvårdsverket och landets samtliga 21 länsstyrelser. Inom SFT följs förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek och utbredning genom systematiska och standardiserade räkningar spridda över hela landet. Fältarbetet utförs av >600 frivilliga inventerare. Av dessa får idag cirka hälften någon form av ersättning, medan resterande ställer upp helt ideellt. Om ersättning för fältarbete utgår eller inte skiljer sig mellan olika delprogram inom SFT. Totalt görs i nuläget >2000 inventeringstillfällen per år inom SFT.
Nya inventerare hittas genom samarbete med länsstyrelser och regionala föreningar, samt genom direkt kontakt med intresserade ornitologer. Idag har SFT välfungerande samarbeten med mer än hälften av landets regionalföreningar. Vårt önskemål för framtiden är att kunna utveckla sådana samarbeten med samtliga föreningar. Den personliga kontakten mellan projektledning, regionala samordnare/föreningar och inventerare är av stor betydelse för att också få in nya inventerare i projekten. Förslag till föreningarna för att öka intresset för inventeringar är att anordna föredragskvällar (gärna med oss från SFT inblandade), studiecirklar, kurser och inventerarläger. Betydelsen av regionala och lokala eldsjälar är stor när det gäller att engagera nya inventerare.
Återkoppling till inventerare sköter SFT genom direkt personlig kommunikation till varje enskild inventerare samt genom att vi ger årsrapporter som alla som är med får. Dessutom presenteras alla resultat på vår hemsida som är öppen och tillgänglig för alla intresserade.
 
Sjöfågelinventeringen
Linus Hedh, BirdLife Sverige
Länk till pdf-fil:
Mer information om Sjöfågelinventeringen finns på BirdLife Sveriges hemsida: http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/sjofagelinventeringen/.
 
Projekt LOM
Mats Eriksson, BirdLife Sveriges Projekt LOM
Länk till pdf-fil:
Projekt LOM startades upp 1994, på ett gemensamt initiativ av Sveriges Ornitologiska Förening och Svenska Naturskyddsföreningen. Bakgrunden var det internationella ansvar som kommer av att huvuddelen av de euroepiska bestånden av både storlom och smålom häckar i de nordiska länderna, i kombination med en komplex hotbild och farhågor för en låg ungproduktion. Den viktigaste aktiviteten har hela tiden varit att följa häckningsutfallet för de två lomarterna.
Föredragningens fokus låg på erfarenheter av att långsiktigt arbeta med ett nätverk baserat på frivillig och ideell medverkan. Under de 24 år som arbetet har pågått har totalt 517 personer medverkat med information under minst ett år. Men mer än 50% har varit med bara 1-3 år och 8% utgör en kärntrupp av veteraner som har medverkat 20 år eller mer.
Under senare år har nätverket av rapportörer omfattat ungefär 150 personer. Sett till de personer som medverkat med rapporter 2017 var ungefär två tredjedelar 65 år eller äldre och bara 16% var kvinnor. Nyrekrytering för att kompensera för en åldrande inventerarskara är den viktigaste utmaningen för att säkra ett fortsatt långsiktigt arbete. Vi måste också finna vägar att förmå de medverkande att stanna kvar under fler år i nätverket.
 
Fenologinätverket och Fågelkalendern
Cecilia Kullberg, Stockholms Universitet
Länk till pdf-fil:
Fågelkalendern är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet, BirdLife Sverige och Artportalen. Projektet startade våren 2017 och bygger på standardiserad insamling av artobservationer för att få data på när fåglar ankommer på våren, häckar och flyttar på hösten. Målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna bidra på ett likvärdigt sätt. Därmed hoppas vi att Fågelkalendern ska öka intresset för fåglar och forskningen kring klimatförändringens effekter. Vi har i startskedet framförallt riktat oss på att rekrytera medlemmar i BirdLife Sverige och har fått mycket hjälp av regional- och lokalföreningar med att sprida information och trycksaker. Vi har även presenterat projektet på flera olika evenemang så som Falsterbo Birdshow, ForskarFredag och Bolincentrets klimatfestival samt haft en del artiklar i lokalpress. Vi har idag ca 1350 som anmält sitt intresse och får vårt nyhetsbrev. Av dessa har ca 650 anmält att de vill använda vår metod och rapportera sina observationer. Då appen för rapportering inte är färdig ligger vi ännu i startgroparna med rekrytering. Några saker som vi tror är viktiga för att bibehålla intresset för projektet är att betona frivilligheten och att man inte måste hålla igång och rapportera jämt och över 10-tals år, utan att projektet bygger på att olika rapportörer kompletterar varandra med sina observationer. Dessutom är feedback i form av t.ex. illustrativa kartor i mobilapp och på hemsida viktigt för att rapportörerna direkt ska kunna se vad de bidrar till. Det är även viktigt att deltagarna känner att de bidrar till seriös forskning och att ”det ska vara lätt att göra rätt” dvs enkel metodik som förklaras på ett bra sätt. Se www.naturenskalender.se.
 
Urban Birds-projektet
Caroline Isaksson, Lunds Universitet
Länk till pdf-fil:
Urban Birds är ett långsiktigt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur staden och människan påverkar fågelpopulationer. Den del av projektet som ämnar att samla in data tillsammans med medborgare, s.k. ”citizen science” syftar till att förstå hur fågelmatning påverkar fåglars hälsa liksom häckning och överlevnad, och om dieteffekterna skiljer sig åt mellan olika miljöer som stad kontra skog eller varma kontra kalla klimatzoner. Medborgarmedverkan kan delas in i tre delar: 1) enkel medverkan, via HolkWebben/BirdLife Sweden, 2) avancerad medverkan, om du är ringmärkare, eller 3) skolklasser. Projekten är fortfarande under uppbyggnad, men om du är intresserad av att medverka så hittar ni mer information på https://www.biologi.lu.se/urbanbirds.
 
Nigerian Bird Atlas
Ulf Ottosson, A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI)
Länk till pdf-fil:
Det nigerianska fågelatlasprojektet, som drivs av A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI), har som främsta mål att förbättra och uppdatera kunskapen av fåglars utbredning i Nigeria, kunskap som är viktigt för att bevara fåglar och annan biologisk mångfald i Nigeria. Projektet avser att publicera en fågelatlas för Nigeria med hjälp av medborgarforskare, det vill säga volontärer som är angelägna om bevarandet av fåglar i Nigeria. Genom att engagera medborgareforskare syftar projektet till att bidra till att förbättra kunskapen om fåglar lokalt, regionalt och nationellt, och att öka miljömedvetenheten. En avgörande strategi för projektet har varit inrättandet av fågelklubbar för att locka intresserade människor till fåglar, fågelskådning, fågelskydd och ge dem erfarenhet och kunskap för att bli medborgareforskare. Metoden för fågelatlasen är hämtad från det pågående sydafrikanska fågelatlasprojektet (SABAP2). Observationerna kan loggas med appen BirdLasser, som registrerar var och när observationen är gjord, och i vilken ruta, och när man är färdig laddar man upp observationerna till databasen.
Det nigerianska fågelatlasprojektet startade med fältarbete runt Jos den 1 december 2015, med en ledningsgrupp bestående av tre personer (Dr Ulf Ottosson, Dr Samuel Ivande och Dr Talatu Tende). Sedan projektets början har totalt 94 medborgarforskare / volontärer rekryterats och deltagit i insamling och uppladdning av data. Hittills har cirka 30 av Nigerias 36 stater besökts under atlasutflykter och 986 rutor, av ca 11000, har inventerats
 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR