SOF:s handlingsprogram för fågelskydd

Vänd trenden för utsatta fågelarter!

 

SOF anser att en nysatsning på svenskt fågelskydd måste inledas snarast. Detta bör ske mot bakgrunden att många svenska fågelarter under de senaste åren visar på minskade populationer. Sverige har mycket bra förutsättningar för att bedriva ett effektivt fågelskyddsarbete. Få andra länder har en sådan stor kader av volontärer som på sin fritid år efter år inventerar, matar och bidrar med insatser att skydda fåglarna och deras livsmiljöer. Sverige har också en hög ambition på miljöområden med bl a de 15 miljömålen som riksdagen beslutat om. Lägg därtill goda resurser med miljövårdande myndigheter och ett uttalat sektoransvar på miljöområdet. 

 

 

Trots det fungerar fågelskyddet idag dåligt. Fåglar har en låg status i samhällsplaneringen, förståelsen och kunskapen om fåglar är generellt sett låg hos beslutsfattande myndigheter och när det verkligen kommer till kritan gynnas ofta ekonomiska intressen framför fåglarna. 
 
SOF tror dock att det finns möjligheter att vända denna utveckling. Det kommer att kräva en tydligare fokusering från myndigheternas sida, en bättre samordning av resurserna där ett nära samarbete mellan den ideella sektorn, myndigheter och företag. 

 

I handlingsprogrammet (klicka här för att ladda ner) redogörs för vilka mål och åtgärder som krävs för att vända den negativa trenden. Det handlar om såväl specifika som generella åtgärder och det berör såväl myndigheter och företag som miljöorganisationerna.

SOF:s 10 viktiga punkter för ett bättre fågelskydd

1. Fler områden bör skyddas som SPA enligt Natura 2000.
Särskilt viktigt är det att komplettera områden som är klassade som Important Bird Areas (IBA) enligt BirdLife International. Minst lika viktigt är att det finns ett väl genomtänkt system för skötseln av dessa områden.  En våtmark kan snabbt tappa sitt värde genom ökad fisktillgång eller igenväxning.

 
2. De framtagna åtgärdsprogrammen för hotade fågelarter som nu finns upprättade ska nu sättas i verket. De får inte bli bara en pappersprodukt utan de bör resurssättas och implementeras. Åtgärdsprogram behövs för ytterligare arter på rödlistan.

 

Betande kor på Öländsk strandäng; en förutsättning för många häckande vadararter. Foto: Bosse Carlsson 

3. SOF kan genom BirdLife driva långsiktiga förändringar i EU:s jordbruksstöd. Det kan även ske genom att påverka  Jordbruksverkets tolkning av de svenska tillämpningarna. Det finns allmänt ett behov om förbättring av stöd och support för gårdar som genomför speciella åtgärder som gynnar utsatta fåglar i jordbrukslandskapet. Det kan vara i form av s.k. ”lärkrutor”, att småbiotoper återställs, att träd- och buskridåer skapas eller anläggande av mindre våtmarker. Andra former är ett stöd till jordbruk i marginalbygder som förhindrar nedläggning och en ökad satsning på naturbetesmarkerna i igenväxta marker. En viktig uppgift för SOF är att kommunicera fåglars krav på miljöer i odlingslandskapet direkt till jordbrukarna.


4. Fåglar måste tas med i samhällsplaneringen på ett tidigt stadium i planeringen för att uppnå de av riksdagen beslutade miljömålen.

 

Utöka de nationella monitoringprogrammen med framför allt utsatta arter och svenska ”ansvarsarter”. Med det avses arter som har en stor del av den europeiska populationen häckar inom landet. . 

5. Höj kraven på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid olika exploateringsprojekt. Detta gäller anläggning av vägar, järnvägar, exploatering av ”lufthavet” i form av höga byggnader, vindkraftverk och 3G-master. Även om stora förbättringar har skett behandlas fågelfaunan fortfarande marginellt i många MKB. Faktainsamlingen kring fågelfaunan i ett exploaterat område måste ske av personer med hög ornitologisk kompetens. Ett självklart krav som inte uppfylls idag. 

6. Inrättande av ”marina reservat” på framför allt utsjöbankar som Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Midsjöbankarna. Detta kan innebära begränsningar av utbyggnaden av vindkraft eller begränsningar fisket i dessa områden för att få ner andelen bifångster. Sverige bör inleda förhandlingar om att flytta sjöfartsleder för att förhindra oljeutsläpp i viktiga fågelområden, t.ex. Hoburgs bank som hyser en miljon alfåglar vintertid. 

7. Kvalitén på fåglarnas livsmiljöer i skogen är för dålig för att skogsmesar, hackspettar, lavskrika m.fl. arter på lång sikt skall kunna bibehålla livskraftiga populationer. Exempel på sådana åtgärder är hur gallring sker, sparande av värdefulla miljöer i samband med slutavverkning samt återskapande av vattenmilöer i skogen.  SOF har valt att arbeta med förbättringar inom certifieringssystemet FSC. 
En viktig uppgift för SOF är att kommunicera fåglars krav på miljöer i skogslandskapet direkt till skogsägarna. 

 

Vy över Storlien-området. Foto: Linus Hedh 

9. Den unika fjällmiljön måste värnas. Förhindra exploatering av fjällområdena t.ex. genom storskalig vindkraftsexploatering.  Andra krav är att bevara fjjällurskogarna och en senareläggning av starten på ripjakten.


10. Idag fungerar anläggandet av mindre våtmarker genom olika stödåtgärder på ett bra sätt. Det saknas dock en övergripande planering som styr våtmarkerna till landskapsdelar där de har störst effekt. Framförallt saknas en strategi för att få till större våtmarker med stor biologisk mångfald. Här behövs en långsiktig planering och ta tillvara tidigare utdikade objekt som på sikt åter kan bli våtmarker. En satsning på återskapande av större naturliga våtmarker måste prioriteras.


Detta är ett urval av några punkter i ”Handlingsprogram för fågelskydd”.

Klicka på bilden av handlingsprogrammet i sidans topp (Vår Fågelvärld, supplement nr 38) för att ladda ner. 


Frågor besvaras av 

Åke Pettersson, styrelsens samordnare för fågelskydd
Anders Wirdheim, informatör

 

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR