Människor trivs i skogar med variation i struktur, trädslag och ålder. Foto Christer Johansson
 

BirdLife Sverige har lämnat remissvar till Skogsstyrelsen angående ”utkast till rapport – En analys av styrmedel för skogens sociala värden”

BirdLife Sverige anser att remissrapporten är viktig då urbaniseringen ökar och fler och fler människor flyttar in till tätorter och städer som växer. De människor som bosätter sig i tätorter utnyttjar i första hand tätortsnära natur. Det blir därför viktigt att den tätortsnära skogen ger positiva upplevelser, vilket kan ge en ökad lust att vistas i skogen även utanför tätorten. Vem som äger den tätortsnära skogen är betydelsefullt. Vi anser att den tätortsnära skogen i första hand skall få ett gemensamt ägande dvs i kommunal eller annan offentlig regi. Det är betydelsefullt att man har en definition av vad som är tätortsnära skog. Ett tänkbart hinder för arealmål för tätortsnära skog för sociala värden är att denna till stor del idag är privatägd i tätorter och utgör ca 40 – 54 % av markägandet inom 300-1000 meter från tätorter. I remissen framgår att många skogsägare önskar mer information och merparten är positiva till ekonomiska styrmedel kring skogens sociala värden.
 
BirdLife Sverige anser att nyckeln till utveckling av attraktiv tätortsnära skogar är:
1) Tydliga styrmedel som ökar kommunernas ansvar till inköp och förvaltning av tätortsnära skog. Idag varierar det högst väsentligt från kommun till kommun hur mycket skog man äger och förvaltar för sociala- eller naturvärden.

2) Ökade möjligheter för styrmedel till kommunerna för inköp av privatägd mark, alternativt  skapa avtal med markägare om skogsskötsel till förmån för sociala värden. Idag skapas många gånger onödiga konflikter mellan boende och privata markägare som äger tätortsnära skogsmark. I många fall tror vi att dessa konflikter kan lösas genom dialog och remissen ger åtskilliga möjligheter till detta genom olika avtal etc. Eftersom tillgång till tätortsnära rekreationsskog ÄR ett allmänt intresse kan även tvingande styrmedel med full ekonomisk kompensation vara en sista utväg när en kommun är villig att fullt ut ersätta marken, men markägaren vägrar.

3) Information och rådgivning hur kommunerna skall sköta sin tätortsnära skog. ”Forskningen visar att människor trivs i skogar där man ser variation i struktur, trädslag och ålder. Variationsrik skog upplevs mer fascinerande än enformig. Framkomlighet, genomsikt och trädens ålder är andra viktiga element. Ju äldre och större träden är desto mer bidrar de positivt till skogsupplevelsen”. Detta talar för hyggesfritt skogsbruk i den tätortsnära skogen.

Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation, speciellt ”Närskog”
BirdLife Sverige anser att flera av målbilderna som tagits fram för friluftslivet är otydliga och irevideringen av målbilden för ”närskog” har en förskjutning skett från hyggesfritt till hyggesbruk, se nedan.

Figuren visar en tydlig förskjutning i målbilden för ”Närskog” från hyggesfria alternativ som norm till hyggesbruk som norm. Då detta togs upp på det nationella sektorsrådet, vill man inte tillstyrka att någon sådan nivåglidning skett, även om det är uppenbart för den som läser ovanstående. Om det inte skall uppfattas som en förändring kvarstår frågan varför förändringen av texten i så fall gjordes. Det blir än mer märkligt då det inte står något om denna skillnad i den rapport som skall redovisa förändringar och motiv till förändringar av målbilderna. Vi föreslår därför att skrivningarna enligt ovan i den tidigare målbilden för närskog fortsatt ska gälla.

Föreningens förslag i korthet
  • BirdLife Sverige föreslår att ett nationellt mål för arealen tätortsnära skog på 5 % av totala skogsarealen införs och att detta fördelas utefter storlek på tätort och expansionsfas.
  • BirdLife Sverige föreslår att PBL kompletteras med ett förtydligande att kommunerna i sin översiktsplan (3 kap. PBL) ska redovisa hur de avser att tillgodose det allmännas intressen i den tätortsnära skogen. Det kan handla om att kommunerna ska avgränsa och beskriva den tätortsnära skogen och redovisa hur dessa skogar bör förvaltas utifrån sociala men även skogsbiologiska och kulturella värden.
  • BirdLife Sverige föreslår att det i PBL ges ökade möjligheter för kommuner till ekonomiska styrmedel för inköp av privatägd mark, alternativt att skapa avtal med markägare om skogsskötsel till förmån för sociala värden.
  • BirdLife Sverige föreslår att skogsstyrelsen undersöker möjligheten att på frivillig väg eller genom reglering införa samrådsmöten eller referensgruppsmöten kring skötsel av kommunala skogar i kommuner som saknar det. Intressenter att bjuda in till dessa möten är t.ex. ideella naturvårdsföreningar, orienteringsklubbar, friluftsfrämjandet, skogsägarföreningar, LRF m.fl. Detta uppdrag skulle lämpligen kunna ingå under remissförslaget i 6.6.4
  • BirdLife Sverige menar att det huvudsakligen är en pedagogisk uppgift för skogsstyrelsen, kommunen och skogens förvaltare att få naturvärden och sociala värden att sammanfalla. Detta uppdrag skulle lämpligen kunna ingå under remissförslaget i 6.6.3 och 6.6.4
  • BirdLife Sverige menar att det krävs ett helhetsgrepp för att tillgängliggöra större sammanhängande områden i speciellt Götaland och Svealand, för den växande ekoturismen. Föreningen föreslår att Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Götaland och Svealand får i uppdrag i samverkan med Sveaskog, Svenska kyrkan, kommuner, Holmen och andra stora markägare att skydda och skapa större sammanhängande områden, genom att inkludera utvecklingsmarker.
  • BirdLife Sverige anser att skogsbruksåtgärder i tätortsnära skogar ska minimeras under fåglarnas häckningstid, fr.a. i maj-juli. Det är enligt artskyddsförordningen förbjudet att avsiktligt störa fåglar särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod. Detta uppdrag bör ingå under remissförslaget i 6.4
  • BirdLife Sverige föreslår att skrivningarna i den tidigare målbilden för ”Närskog” återförs till den reviderade versionen.
 
 
Hela remissvaret kan du läsa här:
BIlaga Målbildsjämförelser

”Denna typ rekreationsgallring förstör väldigt mycket av de biologiska värdena. Det blir alldeles för öppet för häckande fåglar här. Hade man istället sparat under vegetationen och flera dungar med tätare vegetation hade både rekreationsvärdena och naturvärdena funnits kvar.”

"Rekreationsgallring" intill Delsjöreservatet 201-02-23 Härryda Kommuns mark. Foto: Michael Nilsson
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR