Skapa mer död ved!

Det finns olika sätt stärka skogens biologiska mångfald genom att skapa död ved. Här kan du läsa direkt om specifika metoder:

Död ved är egentligen ett märkligt begrepp. I själva verket är få saker i skogen så levande som döda träd, grenar och stubbar. Så fort ett träd dör, koloniseras det av svampar, insekter och andra nedbrytare som tillgodogör sig trädets näring och omvandlar det till koldioxid, vatten och mull. Detta är en långsam process. Varje dött träd som lämnas kvar i skogen utgör ett värdefullt inslag i skogens ekosystem, år efter år. De arter som lever av veden och är beroende av den kan räknas i tusental. Det finns många artspecifika samband, vilket innebär att många insekter och svampar endast lever på särskilda värdträd. Det innebär också att det är stor skillnad på ved från lövträd och barrträd. Varje trädslag har sin egen uppsättning av nedbrytare och arter som är knutna till just det trädslaget.
 

När veden i skogen städas bort, undanröjs grunden för denna artrikedom. Om du i stället lämnar kvar torrträd och utser evighetsträd som får stå kvar och åldras och dö, kan du som skogsägare bidra till en biologiskt rikare och mer varierad skog. Även många fåglar behöver gamla eller döda träd, dels som boplats, dels som födokälla då de lever av insekter, larver, spindlar och andra småkryp. Att bevara och tillföra mer död ved är en av de enklaste och billigaste metoderna för att skapa fågelrika rum i skogen.


Det kan finnas goda skäl att städa undan gamla träd och döda grenar eller stammar. Vi behöver bränsleved och flis som energikälla, och ibland vill man städa skogen av rent estetiska skäl. Ibland ligger döda träd i vägen för oss eller skogsmaskinerna. Genom planering kan du dock göra både och - ofta räcker det att flytta undan grenar och stockar. Du kan lämna kvar en hel del död ved som hänsyn, om du ändå har bestämt dig för att ta ut grenar och toppar (GROT) och annan bränsleved. 
 

Periodvis utgör granbarkborrar ett hot mot den produktiva skogen. Därför är mängden färsk barrved som får lämnas kvar i skogen reglerad genom skogsvårdslagen. Detta gäller bara färsk barrträdsved som har dött under det senaste året. Det gäller alltså inte lövträd - där finns ingen begränsning, då insekter och svampar i lövträd inte utgör något hot mot skogsproduktion i Sverige. Med andra ord kan du som skogsägare öka mängden ved i skogen, även barrved i långsam takt. Det gör stor nytta för fågellivet och med god planering har det knappast någon inverkan på skogens produktion.
 

Redan vid röjningen kan du planera för produktion av både skogsråvara och biologisk mångfald. Om du tidigt väljer ut placeringen för framtida evighetsträd och döda träd, är det lättare att minimera påverkan på övrig skogsproduktion. Naturliga högstubbar och torrträd ska lämnas i första hand – utgå från dessa när du planerar röjning och andra skogsbruksåtgärder.
 

Det är ofta klokt att lämna högstubbar och även hänsynsträd i grupper, som delar av ett bestånd. På så vis kan du koncentrera dem till skogspartier med andra strukturer som gynnar mångfalden, till exempel branter, hällmarker, blöta partier och blockig terräng. Ofta är avverkningskostnaderna högre i dessa marker, vilket medför att skillnaden i ekonomiskt utfall mellan att producera skogsråvara och biologisk mångfald är relativt liten. Det behöver alltså inte innebära någon ekonomisk uppoffring att satsa på produktion av biologisk mångfald, särskilt om du söker ekonomiskt stöd för åtgärderna.

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR