Artvisa vägledningar

I tabellen nedan visas fem kolumner.

Kolumn 1 visar SOF-Birdlifes förslag på artvis vägledning för varje prioriterad art. I dessa vägledningar finns även bild över aktuell art samt redovisas häckningsperiod för varje art, vilket inte görs i de officiella vägledningarna.

Kolumn 2 (förekomst) visar länsvis antal och förekomst av respektive art uppdelat på kategorierna allmän/tämligen allmän/sparsam/sällsynt och mycket sällsynt. En färgsatt länsindelad karta ger en god översiktlig bild över hur arten fördelar sig över landet. Antalsförekomsten är baserad på information från "Fåglarna i Sverige-antal och förekomst". SOF-Birdlifes utbredningskartor är en viktig komplettering till texten under rubriken "utbredning och regionala skillnader" i de officiella vägledningarna där utbredningskartor saknas.

Kolumn 3 är länkar till skogsstyrelsens (SVS) hemsida där de officiella vägledningarna finns.

Kolumn 4 visar betyg från 1 till 5 på de officiella vägledningarna. Betyg 4 (gröna siffror) och betyg 5 (mörkgröna siffror) visar vägledningar i nivå med SOF-Birdlifes förslag. (betyg 5, mörkgrön är t o m bättre än våra förslag). Dessa är inte kommenterade. Betyg 2 (orange färg) får vägledningar som har brister och betyg 1 (röd färg) får vägledningar som vi anser mycket bristfälliga och i stort behov av skärpning.

Kolumn 5 visar SOF-Birdlifes kommentarer i text på de vägledningar som fått betyg 1 och 2 (lägsta betyg) och vad som krävs för att dessa skall förbättras.

Vår förhoppning är att denna översikt får stor praktisk användning både av ideellt arbetande naturvårdare samt även av myndigheterna som här har en sammanställning över de viktigaste skiljelinjerna som råder mellan SOF-Birdlife och myndighetrna när det gäller innehållet i de artvisa vägledningarna. Det skall dock betonas att det är de officiella vägledningarna är de som gäller. 

 

Smålom
Svart stork
Sångsvan
Sädgås
Salskrake
Bivråk
Rödglada
Brunglada
Havsörn
Duvhök
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Pilgrimsfalk
Stenfalk
Dalripa
Tjäder
Järpe
Orre
Trana
Skogsduva
Hökuggla
Sparvuggla
Lappuggla
Slaguggla
Pärluggla
Berguv
Nattskärra
Tornseglare
Härfågel
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka
Vitryggig hackspett
Mellanspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Järnsparv
Näktergal
Tajgablåstjärt
Buskskvätta
Lundsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartmes
Entita
Talltita
Lappmes
Sommargylling
Törnskata
Nötkråka
Stare
Gulhämpling
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Dvärgsparv
Ortolansparv
Gulsparv
Videsparv
Sävsparv
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
Förekomst
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
SKS vägledning
4
4
4

2
2

4
4
4
4

5
4
2
4
4
4

2
1
1

2
4
4
4

2
4
2
4
2
1
2
4
4
4

2
2

4
4

1
1

4
2
4
4

5
1
1

4
4
4

1
1
1
1

4
4

2
5
4
2
4
5
4
5
2
2
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
SOF:s kommentar
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR