Rördrom

Rördrom Botaurus stellaris, riksinventeringsart år 2012. Foto: Ingemar Lind


SOF:s forskningskommitté har för fjärde gången utsett rördrom till riksinventeringsart. De tidigare inventeringarna genomfördes åren 1969, 1979 och 2000. 
       
Arten uppvisar en svagt stigande trend i Sverige men kan dippa rejält efter onormalt kalla vintrar. Efter de senaste två tuffa vintrarna är därför populationen starkt reducerad. I exempelvis Sörfjärden i Mälaren minskade antalet hanar mellan åren 2008 och 2011 från 23 till 9.  Rördrommen, ”den storfotade vassdoldisen med den märkliga supertutan”, är en tålig art men eftersom den födosöker i sötvatten behöver den dra sig söderut när sjöisarna lägger sig. Några kanske lyckas hitta möjliga övervintringsplatser redan i södra Sverige men de flesta lämnar landet för att övervintra i Västeuropa. Att flytta ännu längre söderut är vanskligt då de där möter konkurrens från de icke flyttande kollegorna i Sydeuropa.
     
 Årets inventering avser att visa artens aktuella numerär och utbredning i Sverige genom räkning av antalet tutande hanar. 

De första hanarna under den tidiga våren börjar ”hosta upp sig” kring islossningen i februari/mars/april men deras sökande efter bästa revir i vassjöarna gör dem i början rätt så rörliga. 
 
Rekommenderad period för eftersök är därför 15 april – 31 maj när läget är tämligen stabilt. Under denna period tutar hanarna så gott som dygnet runt men är flitigast under skymning och gryning. Vid lugnt väder, eller ännu bättre vid svag medvind, hörs en rördrom utmärkt på 1-3 kilometers avstånd. Två besök under vardera 1-2 timmar räcker i regel för att avgöra om någon rördrom är närvarande på lokalen eller inte. Två besök är också värdefulla för att avgöra vilka hanar som är stationära respektive tillfälliga besökare.
 
Om möjligt rapportera årets rördromobservationer, även negativa sådana, i Artportalen Svalan. Annars skriftligt eller digitalt till adress som nedan. 
 
Det är önskvärt att lokala klubbar eller regionala rapportkommittéer (Rrk) utser någon ansvarig som kan styra eftersöken till tidigare kända rördromlokaler, eller tänkbara sådana. Försök få till heltäckande inventeringar av de stora rördromlokalerna, kända för att årligen hysa flera stationära hanar. Det är värdefullt om Rrk i de olika rapportområdena utvärderar inkommet material snarast efter sommaren och rapporterar till undertecknad senast vid årsskiftet 2012/2013.
 
Sammanställare av rördrominventeringen:
Lars Broberg    
Domprostgränd 10
645 30 Strängnäs                                                                                        
Telefon 0152-21977
E-post: larsbg@hotmail.com
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR