Projektrapport från BirdLife Sverige

Skräntärnan Astrids resor och äventyr

 
Skräntärnan Astrid med sin ryggsäck som består av en gps-logger som skickar uppgifter om Astrids position. Foto Ulrik Lötberg
 
BirdLife Sverige bedriver för närvarande två större projekt kring havet och sjöfåglar, Projekten Skräntärna samt Hotade kustfåglar.

Projekt Skräntärna har som huvudsyfte att genomföra övervakning av de svenska skräntärnorna och genomföra detta i samarbete med det åtgärdsprogram som Naturvårdsverket tagit fram och som drivs regionalt av Länsstyrelserna. Övervakningen sker genom inventeringar under häckningstiden, samt genom ring- och färgmärkning av skräntärneungar. I projektet ingår också övervakning med kameror i vissa kolonier som utsatts för stark predation från främst trutar och havsörnar. Projektet drivs av BirdLife Sverige och är ett samarbete med berörda regionala inventerare och regionala/lokala ornitologiska föreningar.

Projekt Hotade kustfåglar har sitt fokus på att kartlägga viktiga områden som används av våra sjöfåglar i allmänhet. Projektet är ett samarbete mellan BirdLife Sverige, Lunds Universitet och Novia Yrkeshögskola i Finland. Projektet har stora tekniska kostnader och direkt stöd till projektet har bland annat erhållits från WWF, Alvins fond, och Lindbergs stiftelse, samt från Lunds Universitet och Novia Yrkeshögskola. Just nu ligger fokus på kolonihäckande sjöfåglar som hämtar sin föda till havs långt från häckningsplatsen. De arter som projektet främst intresserat sig för är skräntärna och silltrut. Dessutom har några pilotstudier genomförts för att följa fåglarnas rörelser med hjälp av GPS loggar, där födosök hos tordmule, tobisgrissla och sillgrissla studerats under häckningstiden. Studierna har hittills varit förlagda till Stora Karlsö och Björns skärgård vid norra Upplandskusten för silltrut och skräntärna, medan pilotstudierna under 2017 genomfördes på Gunnarsstenarna (Nynäshamn), Eggegrund (Gävle) och yttre Bråviken (Norrköping).

Från fältarbetet kan vi notera att den 2 juni 2017 då vi begav oss till Långa Hållet och Yttre Benskären i Yttre Bråviken som hyser Bråvikens två skräntärnekolonier. Skären ligger endast 1,5 km från varandra, på varsin sida av länsgränsen. Syftet var att fånga vuxna skräntärnor och montera GPS-loggar på dem för att följa flyttning och födosök. Totalt infångades fem vuxna skräntärnor. Två på Långa Hållet i Södermanland och tre på Yttre Benskären i Östergötland.

En av de vuxna skräntärnorna fick namnet Astrid och hon skulle visa sig bli lite extra intressant att studera närmare. Här börjar alltså berättelsen om skräntärnan Astrid som försågs med färgringen KA00. Hon häckade i en grupp av 5 skräntärnor som hade sina bon på en kulle på östligaste delen av Långa Hållet. Hennes ägg kläcktes en vecka efter märkningen med GPS-logg. Under den första tiden låg hon antingen på boet och ruvade eller sökte föda i sjön Långhalsens sydostliga delar, NV om Nyköping. Den 14 juni blev ungarna prederade, troligen av gråtrut. Det häckade ett gråtrutpar alldeles intill skräntärnorna. Samtliga fem par skräntärnor som häckade på kullen intill gråtrutsparet fick sina ungar rövade. Övriga paren i skräntärnekolonin hade lagt sina bon på en grusbank mycket längre västerut på ön, och tycktes klara sig bättre från predation.

Efter att ha fått sin häckning spolierad spenderade Astrid sin tid på i huvudsak tre ställen: dels i kolonin, men även långa pass i sjön Yngaren där i stort sett allt födosök skedde, samt slutligen även genom att göra ett flertal besök i grannkolonin Yttre Benskären. Beteendet att flyga runt till andra platser där skräntärnor häckar verkar vara vanligt bland de skräntärnor som misslyckats med sin egen häckning. Anledningen till dessa ibland mycket långa flygningar gissar vi är att de vill kontrollera häckningsframgången på andra alternative häckningsplatser. På så sätt kan de skapa information om hur väl det går i olika områden, och möjligen utnyttja informationen för att byta häckningsplats under ett kommande år.

Nedan följer en lista över de olika förehavanden och rörelser som Astrid företog efter att hon lämnade häckningkolonin och sin prederade kull:

23/6
Astrid genomför en dagstur till Stockholm och vidare till Strängnäs. Hon passerar Liljeholmen runt 9-tiden. (Noteras: Något för stockholmarna som jobbar på betonglistan, dvs fåglar sedda inom Stockholms innerstad?) Denna tur kan möjligen förefalla något udda då Astrid just här inte passerade över områden där andra skräntärnor normalt uppehåller sig, vilket tyder på att det var en ren transportflygning.
 
Astrids passage över Stockholm city vid 9-tiden den 23/6. Karta Ulrik Lötberg
 
27/6
Tärnan gör en rundtur i ytterdelen av Stockholms skärgård, där hon vänder i höjd med Möja. Turen genomförs säkerligen för att leta efter andra skräntärnor i detta område, och gissningsvis för att se hur deras häckningar utfall detta år.

14/7
I mitten av juli drar hon till ön Rügen i norra Tyskland. Områdena runt Rügen och österut bort till Świnoujście i Polen är Östersjöns hotspot för flyttande/rastande skräntärnor, och hon uppehåller sig här några dagar.

19/7
Därefter flyger hon tillbaka norrut till kolonin i Sörmland och sjön Yngaren. Anledningen till det här beslutet kan tyckas besynnerligt, men också detta beteende har vi noterat ett flertal gånger. Skräntärnor som misslyckats med häckningen återvänder gärna till hemkolonin innan flyttningen till övervintringsområdena. Tärnan Astrid tycks dock vara extrem, med tanke på de distanser hon rör sig över.

22/7
Denna dag flyger Astrid återigen ned till ön Rügen i norra Tyskland. Denna gång för att stanna lite längre tid.
 
Skräntärnan Astrid gör under sommarmånaderna juni och juli flera längre flygningar över Sverige och ända ned till norra Tyskland innan hon flyger tillbaka till sjön Yngaren. Karta Natalie Isaksson
 
9/8
En vecka in i augusti flyger tärnan vidare söderut mot sydvästra Tyskland. Hon spenderar natten i ett litet, litet träsk utanför orten Reichelsheim, norr om Frankfurt am Main. Därefter fortsätter hon morgonen efter ned till Camargue i Frankrike. Färden går via Genèvesjön och flygtiden för sträckan är 38 timmar.

13/8
Efter besöket i Camargue är det dags för retursträck till ön Rügen i norra Tyskland. Färden går via Mont Blanc och tar då 34 timmar.
 
Astrids passage förbi Mont Blanc på väg upp från den 3 dagar långa vistelsen i Camargue i södra Frankrike. Karta Uklrik Lötberg
 
27/8
Astrid lämnar Rügen och drar mot Tunisien. Denna gångs väljer hon en rutt som går längre österut över Tjeckien och Österrike, för att därefter tvära över Italien. Färden går i huvudsak väster om Italien rakt söderut till Tunisien. Detta är en 42 timmars nonstopflygning. Vägen Astrid väljer, noterar vi, är långt från orosplatser för flyttfåglar som Malta och Sicilien.
 
Astrids rörelser under augusti med turen ned till Camargue i Franrike och sedan passagen över österike och Italien ned till Tunisen. Karta Natalie Isaksson
 
2/10
Efter en dryg månads rastande i Gabesbukten i Tunisien lyfter Astrid och drar in över Sahara för att påbörja sin resa till Nigerdeltat i Mali. Efter 16,5 timmars flygande tvingas Astrid vända tillbaka mot Gabesbukten igen. Återfärden till kusten går fortare och efter 11 timmar landar hon i sydligaste delen av Gabesbukten igen. Skillnaderna i hastighet antyder att hon hamnat i en sandstorm som tvingat henne att vända.
 
Vid passagen över Sahara möter Astrid vad osm tolkas som en sandstorm som gör att hon vänder tillbaka till Gabesbukten. två veckor senare så genomför återigen passagen över Sahara ned till Mali och denna gång går resan bra. Karta Natalie Isaksson
 
14/10
Efter knappt två veckor är det dags att ge sig av igen. Astrid lyfter på kvällen och flyger mot Nigerdeltat i Mali. Den här gången går det bättre och hon landar efter knappt 60 timmars nonstopflygning i norra delarna av Malideltat. Färden över Sahara går på omkring 4000 meters höjd. Bergen som passeras är ca 1300-1400 meter höga så hon flyger betydligt högre än marknivån då hon passerar öknen.

30/10
Efter två veckors rastning i Mali bestämmer Astrid sig för att ge sig av igen. Denna gång går färden rakt västerut och slutar i gränsfloden mellan Senegal och Mauretanien. Dit tar hon sig på 26 timmars flygning. Hon flyttar sig över tiden allt längre och längre ut mot mynningen av floden vid Atlantkusten.

28/11
En månad i Senegal är tydligen nog för Astrid. I slutet av november flyger hon tillbaka till sydvästligaste Nigerdeltat. Även denna gång tar resan ungefär ett dygn. Sedan slutet av november  och till dags dato har Astrid hållit till i Nigerdeltat.
 
Det är en fascinerande resa som Astrid har gjort. Från Sverige flyger hon till Camargue över Alperna i augusti. Senare samma månad passeras Alperna på nytt när hon korsar Medelhavet med siktet inställt på Mali i västra Afrika. Karta Natalie Isaksson
 
Vi noterar att skräntärnan Astrid utgör ett unikt exempel, men som på intet sätt är avvikande från de beteenden som övriga skräntärnor som förlorat sin kull uppvisar. Det som skiljer henne från andra tärnor vi följt är att hon gör extremt långa flygningar. Anledningen till dessa långa flygningar till Tyskland och Frankrike, för att därefter återvända norrut kan man spekulera om, men klart är i alla fall att hon tycks utan problem klara att flyga längre än vi förväntat. Slutsatsen bör därför bli att vi bör vara försiktiga när vi räknar häckande och rastande skräntärnor. De kan nämligen komma mycket långt ifrån.

Ulrik Lötberg, BirdLife Sverige
Natalie Isaksson, BirdLife Sverige
Susanne Åkesson, Lunds Universitet
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR